Hva gjør vi?

Vi utvikler gode bomiljøer for deg.

Hele utviklingsprosessen vår – fra idé til ferdig bygg – er forankret i grundige analyser av markedet og omgivelsene, lang erfaring med prosjektutvikling, og solid tverrfaglig kompetanse. Utviklingen skjer i nært samspill med våre samarbeidspartnere, der valg og løsninger er et resultat av felles målsetninger.

Helhetlige løsninger

Et bygg en del av en større helhet og skal leve i pakt med omgivelsene. Derfor gjør vi alltid en grundig kartlegging og analyse av byggets funksjon og plassering sett fra et overordnet perspektiv.

Hvordan skal det spille på lag med omgivende bebyggelse og områdets utviklingspotensial? For oss er helhetlige løsninger det viktigste i et utbyggingsprosjekt, fordi samspillet mellom beboere, funksjon, utforming og omgivelser gir en god opplevelse av bygget og gjør det til et godt sted å jobbe eller bo.

Se utviklingspotensialet

Hvert utbyggingsprosjekt er unikt. Derfor lar vi oss ikke begrense oss av fastsatt rammer i en tidlig fase. Gjennom gode prosesser mot offentlige myndigheter – der vi gjerne utfordrer hverandre – utvikler vi prosjektet med nye og spennende ideer underveis.

Ved å la oss inspirere av aktiviteter og behov i området, av områdets karakter og identitet, søker vi alltid å hente ut det hele og fulle potensialet i et prosjekt. Dette er bygg som skal være en del av omgivelsene våre og skape gode bomiljø i 50 til 100 år. Det fortjener det beste av oss.

Målrettet og effektiv

Når prosjektet er definert, er oppdraget å gjennomføre byggeperioden målrettet og effektivt. Derfor involverer vi entreprenøren i en tidlig fase. Vi har fokus på kvalitet og leveranse gjennom å skape et godt samarbeidsklima mellom alle involverte parter.

Optimal planlegging, en sterk prosjektorganisasjon og gode prosjektledere sikrer kontroll i alle ledd under hele byggeperioden og at prosjektet ferdigstilles til avtalt tid og pris.

Handlekraftig

Barlindhaug Eiendom er en effektiv organisasjon med lang og solid historie. Vi har tydelige avklarte roller og oppgaver mellom forskjellige fagfelt, tette kollegiale bånd, et godt miljø og høy grad av tillit.

Handlingsfrihet, tillit, samarbeid og erfaring gjør oss til en handlekraftig organisasjon. Vi har effektive beslutningslinjer og kort vei mellom kontorene. Vi har også tett dialog med myndigheter, arkitekter og entreprenører for å sikre at alle beslutninger forankres og utføres til det beste for prosjektet og omgivelsene våre.

Trygghet

Vi tar vårt ansvar som utvikler på alvor. Våre prosjekter er viktige for nærmiljøet, for lokalsamfunnet, for sysselsetting og for samfunnsutvikling. Vi legger all vår kunnskap og vilje på bordet for å skape utvikling som alle skal nyte godt av.

Livskraftige og trygge bomiljøer er summen av kunnskap som har gjort oss til en solid utviklingsaktør gjennom 30 år. Det er din trygghet for et lønnsomt og godt gjennomført prosjekt vi alle skal være stolte av for ettertiden.

Bli med oss i planleggingen og gjennomføringen av våre boligprosjekter! Klikk her