barlindhaug-eiendom

"Vil rive sju bolighus for å bygge butikk og over 100 leiligheter"

2024-02-06
Barlindhaug Eiendom har sammen med NorgesGruppen kjøpt et område på 7,5 dekar på Nardo i Trondheim bestående av eksisterende småhusbebyggelse. Eiendommene er kjøpt med formål om regulering og realisering av ny bebyggelse bestående av dagligvarehandel og leiligheter. Prosjektet har fått navnet Nardoporten.
  • #eiendom #boligutvikling

Foto: Adresseavisen

Planinitiativ for prosjektet er nylig sendt inn til kommunen med mål om at reguleringsplan vil være godkjent og at salg av leiligheter kan begynne i 2026. Leilighetene vil få gode sol- og uteplasser med alt av butikker, servicetilbud og offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. I tillegg ligger eiendommen i gang- og sykkelavstand til både NTNU og Sluppen hvor svært mange har sine arbeidsplasser. Prosjektet får levende, utadrettet fasade på gateplan med en utvidelse og oppgradering av Utleirvegen til bygate med separat gang- og sykkelveg, arkade mot fasade med oppholdssoner og torg ved inngang til dagligvarebutikken. Parkeringsarealene er integrert i bebyggelsen og leilighetsbyggene er delt opp i flere bygningskropper med variert høyde, fra 4 til 8 etasjer over næring. Prosjektet får store grøntområder med flere gangforbindelser og snarveier til eksisterende nabobebyggelse.

Illustrasjon av skisseprosjekt for Nardoporten sett i fugleperspektiv fra nord/øst. Illustrasjon: Skibnes Arkitekter.

Nardo er i Trondheim kommunes byvekststrategi av 2020 avsatt til bymessig fortetting og transformasjon og kommunen har et uttalt ønske om at slike områder skal transformeres og fortettes til bymessig bebyggelse med mange boliger og servicefunksjoner. I tillegg ønskes en styrkning av offentlige tjenester, infrastruktur og møteplasser for å gjøre det mest mulig attraktivt å bo, leve og arbeide der. I forslag til ny kommunens arealplan (KPA) er store deler av Nardo plassert i byggesone 1; sentrumskjerne og byggesone 2; sentrale byområder og Barlindhaug Eiendom tror derfor Nardoporten bare er begynnelsen på en større fremtidig utvikling av Nardo med bymessig fortetting og høy utnyttelse.

Les artikkel i Adresseavisen her.